Palautteeni OmaStadi-äänestyksestä

Vastasin juuri osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyksen palautekyselyyn. Jaan vastaukseni täälläkin.

Ensimmäinen kysymyspatteristo käsitteli äänestysaluejakoa. OmaStadissa äänestetään yhden suurpiirin ehdotuksia ja lisäksi koko kaupunkia koskevia aloitteita. Suurpiiri on kuitenkin äänestysalueena liian laaja. On selvää, että esimerkiksi 3000 asukkaan Kurkimäestä ei mene yksikään ehdotus läpi, jos ne joutuvat kilpailemaan 40 000 asukkaan Vuosaaren ehdotusten kanssa. Suurpiirijaon toinen ongelma on, että monen ihmisen elinpiiri ulottuu useamman suurpiirin alueelle. Asunto sijaitsee yhdessä suurpiirissä, opiskelu- tai työpaikka toisessa, harrastukset ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kolmannessa. Näistä syistä olisi luontevaa, että jatkossa voisi valita äänestettäväkseen ehdotuksia vaikkapa viidestä kaupunginosasta mistä päin Helsinkiä tahansa.

Toiseksi kysyttiin ehdotusten valitsemisen toimivuudesta. Ehdotusta laadittaessa täytyy se sijoittaa johonkin kategoriaan (esim. Liikunta ja ulkoilu tai Koulutus ja kurssit) äänestämisen helpottamiseksi. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että äänestäjä etsisi vain tietyn aihepiirin ehdotuksia. Kategoriat hankaloittavat läpileikkaavien ehdotusten laatimista. Annoin palautetta myös kaupungin työntekijöiden laatimista ehdotuskuvauksista, sillä ne olivat täynnä kirjoitus- ja kielioppivirheitä.

Yhdenvertaisuuteen liittyvässä palautepatteristossa kiinnitin huomiota äänestysaktiivisuuteen eri alueiden välillä ja esitin, että idän äänestäjien aktivoimiseen panostettaisiin erityisesti. Tämän tulisi tapahtua jo ehdotusten laatimisvaiheessa jalkautumalla päiväkeskuksiin, ostareille ja erilaisten yhteisöjen pariin. Ehdotuksista tulee laatia myös selkokieliset versiot.

Lopuksi kommentoin OmaStadia laajemmin. Mielestäni kaupungin perustoiminnan piiriin kuuluvat ehdotukset (roskikset, suojeltujen rakennusten kunnostaminen, terveyspalvelut ja vastaavat) tulisi rajata äänestyksen ulkopuolelle. Jos ne ovat mukana, kaupunki ulkoistaa velvollisuutensa OmaStadi-äänestäjille. Vaihtoehtoja onkin oikeastaan kaksi: jos perustoiminnot poistetaan ehdotusten joukosta, OmaStadi paljastaa todellisen luontonsa mukavana puuhasteluna. Alueet voivat saada jotakin pientä kivaa, mutta demokratian lisäämisestä ei ole kyse. Vaihtoehtoisesti tavoitteeksi voidaan ottaa juuri kuntalaisdemokratian vahvistaminen, jolloin vaaditaan vaikuttavien rakenteiden luomista. Budjettivallan omaavat kaupunginosavaltuustot yhdistettynä deliberatiiviseen demokratiaan ja osallistuvaan budjetointiin toisivat päätäntävallan lähemmäs niitä, joille se kuuluu. Tämä on asukkaiden oma Stadi, ei pormestarin tai byrokraattien.

#kulttuurivaalit

Vaalikoneissa, kuten päätöksenteossakin, kulttuuri on sivuutettu täysin. Onneksi sain vastattavakseni kolme kulttuuriin liittyvää kysymystä.

1. Mikä on kulttuurin kannalta sinulle itsellesi tärkeää kotikunnassasi?

Ennen sulkua kulutin kulttuuria ahkerasti ja monipuolisesti. Kotona nautin lukemisesta ja musiikin kuuntelusta. Kirjastot sekä levy- ja kirjakaupat ovat tärkeitä. Musiikkikeikoille osallistuin tiheään niin esiintyjänä kuin yleisön jäsenenä. Museokortilla kolusin kaikki mielenkiintoiset kuva-, ääni-, valokuva- ja videotaiteen näyttelyt. Orionissa katsoin neuvostoliittolaista taide-elokuvaa. Teatterissa kävin parin kuukauden välein, oopperassa, baletissa ja klassisen musiikin konserteissa kerran vuodessa. Tanssia ja sirkustaidetta katsoin joko paikan päällä tai Yle Areenasta. Välillä törmäsin spoken wordiin tai performansseihin.

Ruokakulttuuria ihastelin ravintolapäivinä ja Kontulan ostarilla. Myös baarikulttuuri on tullut tutuksi. Arkkitehtuuriin ja muotoiluun olen kiinnittänyt huomiota satunnaisesti. Itä-Helsingissä kielten, vaatteiden ja tuoksujen moninaisuus on jatkuvasti läsnä. Tänä vuonna olen ulkoillessani tutkinut mielenkiinnolla erilaisia äänimaisemia. Akateemisen kulttuurintutkijan koulutuksen saaneena en kykene listaamaan kaikkia kulttuurin muotoja, sillä määritelmän mukaan kulttuuriin kuuluu kaikki ihmiselle ominainen toiminta.

2. Millä tavalla kehittäisit kuntasi kulttuurielämää valtuustosta käsin?

Jos kulttuuri ymmärretään edellä mainitulla, laajalla tavalla, pidän tärkeimpänä tehtävänä sen moninaisuuden säilyttämistä. Tämä koskee niin äidinkielten opetusta kouluissa kuin vapaan kaupunkitilan kaavoittamista ja aktiivisia toimia rasisimin ja muun syrjinnän kitkemiseksi. Moninaisuus mahdollistaa myös mielenkiintoiset risteymät, jotka avaavat uusia näköaloja.

Jos taas puhutaan varsinaisesta kulttuurialasta, ensimmäisessä vaiheessa tärkeintä on tapahtumien avaaminen ja valtakunnallisella tasolla työttömyysturvan yhdenmukaistaminen. Lisäksi tarvitaan tukiaisia ja hätäavustuksia. Seuraavassa vaiheessa kulttuurin tukea on nostettava huomattavasti. Erityisesti kiinnittäisin huomiota uusien ja ketterien, ei-institutionaalisten toimijoiden tukemiseen. Avustusten ei pidä olla sidoksissa lipputuloihin, koska suuri osa mielenkiintoisista kulttuuriavauksista tulee marginaalista. Koska tämän marginaalin monimuotoisuudesta voi tuskin kukaan olla täysin selvillä, tulee kulttuurikenttä ottaa aktiivisesti mukaan päätöksentekoon. Myös vakiintuneita instituutioita tulee kuitenkin tukea nykyistä enemmän, etenkin saavutettavuuden turvaamiseksi. Pitkäjänteisyydestä ja kulttuurialan tekijöiden mielenterveydestä on huolehdittava pidentämällä apurahakausia. Prosenttiperiaate on otettava käyttöön kaikilla uusilla alueilla ja esitys- ja äänitaiteen osuutta sen toteuttamisessa on kasvatettava. Kaupungin tulee tarjota halpoja tiloja kulttuurin harjoittamiseen. Treenikämppiä ja työtiloja tarvitaan lisää. Meluntorjuntaan, hiljaisiin alueisiin ja äänisuunnitteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Pidemmällä tähtäimellä unelmoin kulttuurin statuksen pysyvästä nostamisesta. Tämä vaatii nähdäkseni koko työn olemuksen uudelleenmäärittelyä: palkkatyö, kotityö ja vapaaehtoistyö on nähtävä samanarvoisina toimina, ja niiden joukkoon on lisättävä puuhastelu, ihmettely ja kuljeskelu. Käytännössä visioni toteutettaisiin elämiseen riittävän perustulon avulla.

3. Mitä kulttuuri merkitsee kunnallesi – ja mikä sen merkitys voisi olla tulevaisuudessa?

Kulttuuri merkitsee kaikkea sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Lupaan valtuutettuna toimia kulttuurialan näkyväksi tekemiseksi ja sen rahoituksen turvaamiseksi. Kulttuurin ja sen tekijöiden on aika saada ansaitsemansa arvostus.