Lausunto puoluelain muutosesityksestä

Hallitus aikoo esittää eduskunnalle muutoksia puoluelakiin. Suurinta muutosta esitetään kannattajakorttien keräämiseen: jatkossa puolueen kannatusilmoituksen voisi täyttää myös sähköisesti. Samalla kannattajakorttien keräämisaikaa aiotaan lyhentää vuodesta kuuteen kuukauteen. Kyse on siitä, että lain mukaan rekisteröidyksi puolueeksi haluavan yhdistyksen täytyy hankkia aikeensa tueksi kannatusilmoitus 5000 henkilöltä. Jos puolue ei saa kansanedustajaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa, se putoaa rekisteristä ja joutuu uudestaan keräämään kannatusilmoitukset. Kannatusilmoituksen täyttäminen sähköisesti helpottaisi niin puolueiden kuin viranhaltijoidenkin työtä ja edistäisi demokratiaa. Sen sijaan keräysajan lyhentäminen puoleen vuoteen ei ole perusteltua. Oikeusministeriö pyysi myös Feministiseltä puolueelta lausuntoa muutosehdotuksesta ja minä sain tehtäväkseni laatia lausuntoluonnoksen. Tässä luonnokseni:

Feministinen puolue r.p. pitää ehdotettuja muutoksia puoluelakiin pääosin tervetulleina. Kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti helpottaisi sekä puolueiden, että viranomaistahojen työtä ja toimisi näin ollen demokratiaa edistävästi. Myös itse rekisteröintihakemuksen jättäminen verkkopalvelussa modernisoisi ja yksinkertaistaisi rekisteröimisprosessia. 

Feministinen puolue r.p. haluaa kuitenkin ilmaista vastalauseensa liittyen kannatusilmoitusten keräysajan lyhentämiseen vuodesta kuuteen kuukauteen. Näin merkittävä demokratian kaventaminen edellyttäisi hyvin vahvoja perusteluja. Niitä esitys ei kuitenkaan tarjoa. Keräysajan lyhentämistä perustellaan sillä, että kannatusilmoitusten sähköinen kerääminen helpottaisi niiden hankkimista. Väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetä edes arviota sähköisten kannatusilmoitusten mahdollisesta osuudesta, puhumattakaan näin merkittävän muutoksen edellyttämästä tarkasta laskelmasta. 

Feministinen puolue r.p. kiinnittää huomiota esityksessä käytettävään termiin ”puoluekentän pirstoutuminen”. Tällä tarkoitetaan esityksessä puolueiden määrän merkittävää kasvua, mitä esityksessä pidetään selvästi ei-toivottavana. Herää pelko siitä, että kannatusilmoitusten keräysajan lyhentämisen taustalla onkin tämän kehityksen ehkäiseminen. Feministinen puolue r.p. pitää äärimmäisen vaarallisena ajatusta siitä, että vallassa olevat puolueet ryhtyisivät määrittämään jonkinlaista optimia rekisteröityjen puolueiden lukumäärälle.

Lopuksi Feministinen puolue r.p. toivoo, että puoluelain 9 §:n muuttamisen yhteydessä myös puolueiden valtionavustuksen saamisen kriteerejä tarkistettaisiin. Nykyisellään laki vahvistaa kohtuuttoman paljon eduskuntapuolueiden asemaa eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin nähden estäen varsin tehokkaasti muutokset eduskuntapuolueiden kokoonpanossa.

 

Hämeentie 153:n kaavamuutoksessa sivuutettiin asukkaat.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.3. käsiteltiin Arabianrannan Hämeentie 153:n asemakaavan muutosta. Alueen asukkaat olivat kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artovan kanssa laatineet kaavalle vaihtoehtoisen esityksen, joka olisi rakennusoikeutta vähentämättä parantanut mm. alueen viihtyisyyttä, kävelyreittejä ja monipuolisuutta. SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen teki asukkaiden toivoman palautusesityksen, mutta se sai tukea ainoastaan kahdelta muulta valtuutetulta, perussuomalaisten ryhmästä eronneilta Nina Hurulta ja Rene Hurstilta. Demokratiaa näennäisesti ajavat vihreät ja vasemmistoliitto eivät vaivautuneet edes vaalien alla ottamaan asukkaiden mielipidettä huomioon.

Puolueiden tekopyhyyden lisäksi kaavamuutoksen kohdalla on havaittavissa toinen ongelma: alueen asukkaita ja toimijoita ei lainkaan osallistettu kaavan suunnitteluun. Useissa vaalikoneissa kysyttiin, pitäisikö kaavoitusprosessia nopeuttaa valitusoikeutta heikentämällä. Nähdäkseni tämä ei olisi demokraattinen keino. Sen sijaan valitukset vähenisivät jos asukkaat otettaisiin aidosti mukaan kaavoitusprosessiin. Ihmiset ovat nimittäin kiinnostuneita omasta elinympäristöstään. Mielestäni heille pitäisi antaa myös aito mahdollisuus vaikuttaa sen kehittämiseen.